Regulamin

Definicje

Aktywacja – uruchomienie Usługi Hostingu WWW;

Hosting WWW – wydzielenie Klientowi z serwera utrzymywanego przez Webdesign-Experts.eu odpowiedniej powierzchni serwera o wielkości i parametrach określonych w Specyfikacji, na której może gromadzić swoje dane;

Panel administracyjny – aplikacja, za pośrednictwem której Klient lub Użytkownik może zarządzać ustawieniami Usługi;

Okres abonamentowy – czas trwania Usługi Hostingu WWW;

Przedłużenie – utrzymywanie Hostingu WWW przez kolejny okres ważności.

Serwis - Serwis internetowy SerweryDlaFirm.eu zwany w dalszej części „Serwisem”, jest udostępniany przez Damiana Macura prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Webdesign-Experts.eu z siedzibą w 43-400 Cieszyn ul. Mennicza 1 zwanym dalej Właścicielem.

Postanowienia ogólne

 1. Świadczenie Usługi Hostingu WWW odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwisu na rzecz Klienta Usługi Hostingu WWW.
 3. Dane zgromadzone na serwerze w ramach Hostingu WWW współdzielą w równym stopniu wszystkie parametry serwera, na którym się znajdują.

Umowa i aktywacja usługi serwera

 1. Umowa jest zawierana na czas określony nie krótszy niż rok.
 2. Umowa dotyczy świadczenia Usługi Hostingu WWW o parametrach szczegółowo określonych w Specyfikacji, w szczególności takich jak: przydzielona Klientowi powierzchnia serwera, moc procesora, ilość danych, które mogą być przesyłane w ciągu miesiąca.
 3. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia Aktywacji Usługi w dniu zawarcia przez Klienta Umowy o świadczenie Usługi.
 4. Użytkownik zamawiając usługę serwera oświadcza tym samym, że podane w formularzu zamówienia informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych Serwisu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). 
 5. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub informacji niezgodnych z rzeczywistością Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia konta.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do usunięcia tych danych z bazy Serwisu. W tym celu osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy w Serwisie powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) biuro@stronydlafirm.eu do Właściciela Usługi, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracji lub przesłać listownie potwierdzony własnoręcznym podpisem wniosek na adres Webdesign-Experts.eu Damian Macura, ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn.
 7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi w terminie 14 dni od daty utworzenia konta. W tym celu osoba odpowiedzialna za reprezentowanie firmy w usłudze serwera powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) biuro@stronydlafirm.eu do Właściciela Serwisu, korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w formularzu rejestracji lub przesłać listownie potwierdzony własnoręcznym podpisem wniosek na adres Webdesign-Experts.eu Damian Macura, ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn.
 8. Właściciel Serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewnia wszystkim użytkownikom Usługi możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili na prośbę użytkownika usunięte z Usługi.
 9. Właściciel Serwisu zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz.1204 z dnia 18.07.2002 r), oświadcza, że osoba reprezentująca daną firmę, musi uprzednio wyrazić zgodę na przesyłanie do niej informacji handlowych aby je otrzymywać. Nie wyrażenie zgody nie wpływa na proces rejestracji.

Oświadczenia, Odpowiedzialność, Prawa i obowiązki stron

 1. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał Serwisowi w związku z Usługą Hostingu WWW są prawdziwe.
 2. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania przyznawaną mu powierzchni serwera i zarządzania nim za pośrednictwem Konta administracyjnego.
 3. Klient lub Użytkownik w żadnym razie nie może wykorzystywać przyznanej mu w ramach Hostingu WWW powierzchni serwera do:
  1. naruszania prawa, norm społecznych i obyczajowych, zasad współżycia społecznego,
  2. nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Serwisu oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet,
  3. uniemożliwiania korzystania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Serwisu przez innych Klientów i Użytkowników,
  4. przesyłania Spamu,
  5. dostarczania treści o bezprawnym charakterze,
  6. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści pornograficznej lub zawierających nielegalne oprogramowanie,
  7. przechowywania i udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  8. naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet,
  9. streamingu oraz serwerów gier.
 4. Klient lub Użytkownik w ramach korzystania z Usługi nie może używać następujących skryptów/aplikacji: Publiker, SEO Adder, esCat, DonLinkage.
 5. Serwis zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Hostingu WWW składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej lub pisemnie.
 6. W przypadku, gdy Serwis uzyska podejrzenie o bezprawnym charakterze danych gromadzonych przez Klienta lub Użytkownika na przyznanej mu powierzchni serwera lub działalności prowadzonej przez Klienta przy pomocy serwera, Serwis może czasowo powstrzymać się czasowo od świadczenia Usługi Hostingu WWW bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta z Tegu tytułu do czasu złożenia przez Klienta wyjaśnień i dokumentów w zakresie tego, iż dane lub działalność Klienta nie mają bezprawnego charakteru i nie naruszają warunków niniejszej umowy.

Płatności, Korzystanie z usługi

 1. Usługa rozliczana jest w okresach właściwych dla wybranego przez Klienta pakietu Usługi.
 2. W przypadku, gdy Serwis nie otrzyma Opłaty w terminie wynikającym z Faktury pro forma, Serwisowi przysługuje prawo do zablokowania Hostingu WWW.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.
 4. Nie później niż 21 dni przed końcem Okresu abonamentowego, Serwis wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 21-dniowym terminem płatności. Opłacenie Faktury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi oraz wystawieniem faktury VAT na podstawie opłacone faktury pro forma
 5. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu abonamentowego.
 6. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w ciągu 5 dni od upływu terminu płatności określonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Usługa jest blokowana. Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 40 dni od jej zablokowania, co skutkować będzie jej Przedłużeniem. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie wynikającym ze zdania drugiego niniejszego ustępu, wszystkie dane zgromadzone w ramach Hostingu WWW zostaną usunięte, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez Serwis – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z usługi serwera Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by Serwis był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponosi on odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
  1. działania hakerów, złodziei i osób trzecich,
  2. niepoprawnego działania lub awarii sieci Internet,
  3. niepoprawnego zarządzania kontem przez Użytkownika,
  4. siły wyższej i sytuacji losowych awarii sprzętowych.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu lub poszczególnych jego części celem dokonania niezbędnych modernizacji, napraw, aktualizacji i prac konserwacyjnych,
  2. usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu,
  3. usuwania wpisów nie zgodnych z polskim prawem oraz dodanych przez osoby nieupoważnione do reprezentowania firmy,

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2016 roku.

Skontaktuj się z nami

Webdesign-Experts.eu

ul. Mennicza 1
43-400 Cieszyn
Poland


Damian Macura
(+48) 666 704 195


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się treścią klauzuli informacyjnej.